Paper Information


Title ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ — ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ《ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠪᠤᠵᠢᠬᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠤ
Keyword 《ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠦᠰᠦᠳᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ《ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ》 ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠳᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠨᠢᠴᠡᠵᠢᠯ; ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn