Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠡᠬᠢ《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ》ᠪᠠ《ᠲᠦᠷᠪᠡ》《ᠲᠦᠴᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ  — ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠬᠸ‍᠂ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ; ᠲᠦᠷᠪᠡ ; ᠲᠦᠴᠢ ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ
Abstract ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠲᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠠᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn