Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠳᠦᠳᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ》᠋ ᠦ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳ᠂ ᠪᠠᠳᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ; ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ;ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠳᠦᠳᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ; ᠲᠤᠮᠤᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠰ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ(ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ) ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ 《ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠳᠦᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ》᠋ ᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠬᠦᠦ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠬᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn