Paper Information


Title ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠭᠤᠣ᠎ᠠ
Keyword 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》; 《ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ》
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠪᠠ 《ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1983年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn