Paper Information


Title 《ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠯᠦᠸᠸ ᠲᠦᠩ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ》ᠨᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠧᠺᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠯᠸᠢ ᠫᠠᠩ
Keyword 《ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠯᠦᠸᠸ ᠲᠦᠩ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ》;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠬᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠯᠦᠸᠸ ᠲᠦᠩ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ》ᠨᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠷᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ《ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠯᠦᠸᠸ ᠲᠦᠩ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn