Paper Information


Title ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠠ ᠿᠦᠩ
Keyword ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ; ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ; ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ 《ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠢ》᠂ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠡᠢ》᠂ 《ᠵᠢᠩᠴᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ》᠂ 《ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ》᠂ 《ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn