Paper Information


Title 《ᠯᠢᠤᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠢᠯᠢᠭ
Keyword 《ᠯᠢᠤᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋;
Abstract ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠯᠢᠤᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ 《 ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠵᠢ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ》 ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪ ᠡᠴᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠤ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn