Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠩ ᠦᠶᠡᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
Creator ᠨᠤᠮᠢᠨ
Keyword ᠰᠦᠪᠸᠢ; ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠲᠠᠩ ᠦᠶᠡᠳᠤ ᠦᠭᠡ ; ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠡᠢᠵᠢᠮ
Abstract ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ ᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠩ ᠦᠶᠡᠳᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠩ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠡᠢᠵᠢᠮ ᠯᠤᠭ᠋ ᠡ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠦᠶᠡᠳᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠴᠨ (PD) , ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠨ(PI)ᠪᠡ ᠦᠨᠳᠤᠷᠴᠨ(FO) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠩ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn