Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ
Creator ᠰᠦᠯᠳᠡ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ; ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ; ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ;ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn