Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ — ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠲᠤ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ — ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》; ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ 
Abstract 17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠍ᠢ᠍᠍᠍᠍᠋᠌᠌ᠭ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ — ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn