Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠤᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠵᠪ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠮᠤᠭ; ᠤᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ; ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠯ
Abstract ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠨᠡᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠤᠢ᠋ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠡᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn