Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 》 ᠲᠡᠬᠢ 《ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
Creator ᠪᠤ᠂ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ; ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ; ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
Abstract 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠯᠤᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn