Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ— ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠴ᠂ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠰᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ; ᠬᠡᠳᠡᠷᠬᠦ ᠬᠤᠱᠤᠩᠨᠠᠯ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳᠤ ᠪᠡᠶᠠᠴᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤᠯᠠᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠨᠢ 《ᠰᠠᠷᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯ— ᠭᠠᠵᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ》᠂《ᠬᠡᠳᠡᠷᠬᠦ ᠬᠤᠱᠤᠩᠨᠠᠯ》᠂《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn