Paper Information


Title ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠪᠠ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠡᠦ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠪ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠪᠠ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠠᠳᠠᠯ ᠠ ᠦᠷᠬᠦᠢᠵᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠌ ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠢᠶᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠦᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠦᠷᠲᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠨ᠌ ᠠ᠃ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn