Paper Information


Title 《ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠠᠮᠢᠨ
Keyword ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ; ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠋ᠬᠠᠨ; ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ; ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Abstract 《 ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠋ᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠤ᠎ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠬᠦ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃《 ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ》 ᠨᠢ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠋ᠬᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭ᠌ᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠨ ᠨᠡᠩ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn