Paper Information


Title ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠡᠶᠠᠷ
Keyword ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ; ᠬᠢᠳᠠᠨᠴᠤᠳ; ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ 《ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ》᠋ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ《ᠨᠢᠤᠢ ᠬᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ》 ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠨᠢᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ᠋ᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn