Paper Information


Title ᠭᠠᠳᠠᠨᠱᠡᠤᠠᠤ᠋᠋ᠢᠷᠤ᠋ᠪᠳᠠᠷᠵᠠᠢᠯᠢᠩ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭ᠋ᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ ᠭᠠᠢᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠴᠠᠮ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ
Creator ᠶᠢᠰᠢᠪᠠᠯᠳᠠᠨ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1993年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn