Paper Information


Title ᠡᡁᠸᠨ᠋ᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠯᠢ ᠰᠢᠤ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠡᡁᠸᠨ᠋ᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ; ᠬ᠋ᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠡᠢᠳᠤᠯ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠡᡁᠸᠨ᠋ᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠬᠡᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠤᠬ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠡᠢᠴᠤᠳ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠷᠳᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᡁᠸᠨ᠋ᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠂ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ᠡᡁᠸᠨ᠋ᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn