Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ
Creator ᠡ‍ • ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ; ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ; ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠯᠤᠬ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn