Paper Information


Title 《ᠯᠦ ᠸᠠᠩ ᠰᠠᠩᠭᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠤᠲᠤᠮᠳᠤ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠠᠪ
Keyword ᠯᠦ ᠸᠠᠩ ᠰᠠᠩᠭᠠᠪᠠᠯᠠ; ᠬᠡᠷᠡᠢᠯᠲᠦ ᠭᠦᠰᠢᠶ ᠠ; ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠯᠦ ᠸᠠᠩ ᠰᠠᠩᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠤᠲᠤᠮᠲᠤ ᠠᠴᠢᠠᠯᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯᠲᠤ ᠲᠦᠪ(ᡁᠢ ᠵᠸᠩ至正)ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ(1343ᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠴᠦᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠠᠴᠤ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠦ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ (ᠳ᠋ᠤᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩ道光)ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ(1840ᠣᠨ) ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ《ᠵᠢᠤᠢ ᠶᠸ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ巨野县志》ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠳᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ《ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ金石》ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn