Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ
Creator ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ; ᠬᠦᠮᠦᠨ; ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦᠢ ᠪᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠠᠩ᠋ᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠴᠦᠮ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠴᠦᠮ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn