Paper Information


Title 《ᠰᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ
Creator ᠰᠠᠢ᠌ᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠌
Keyword ᠷᠤᠮᠠᠨ 《ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ》; ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠲ‍᠂ ᠪᠦᠬᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ 《ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ》ᠭᠡᠬᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲ ᠬᠢᠵᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn