Paper Information


Title ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠢᠤᠢ ᠬᠠᠢ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ; ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn