Paper Information


Title ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠲ·ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ
Keyword ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn