Paper Information


Title 《ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴ‍ • ᠰᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯ
Keyword 《ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ》; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ
Abstract 《ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠠᠨ᠋ᠠᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 《ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠡᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 《 ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠡᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ》 ᠪᠡ 《ᠪᠢᠷᠠᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ》᠋ ᠋ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ 《 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ》 ᠵᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 1578-1586 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn