Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠢᠨᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ; ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ; ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠡ(1930-1966ᠣᠨ)᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠡ(1977-1988ᠣᠨ)᠂ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭ᠋ᠰᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠡ(1989-2010ᠣᠨ) ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠂ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠵᠢ ᠵᠦᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn