Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ — ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠢᠦᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ;ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ; ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠳᠦᠳᠡᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠭᠤᠳ ᠬᠦᠴᠦᠰ ᠤᠨᠨᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ 《ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤ᠌ᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn