Paper Information


Title ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠠᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠸᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠯᠦᠩ
Keyword ᠰ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠠᠬᠦ ; ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ 
Abstract ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠠᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ 《ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ》 ᠬᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠰ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠠᠬᠦ  ᠋ ᠶᠢᠨᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷᠬᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn