Paper Information


Title ᠮᠠᠽᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠠ‍᠂ ᠪᠠᠰᠠᠩ
Keyword ᠮᠠᠽᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ; ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠤᠷᠤᠰ ᠪᠠ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠽᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠪᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠽᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn