Paper Information


Title ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠪᠡ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠭᠡ‍ • ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ
Keyword ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ;ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠪᠠᠳᠤ; ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠢᠰᠢᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠪᠡ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠌᠋᠌ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1983年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn