Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ;ᠴᠸᠨ ᠰᠢᠨ ᠯᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ; ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠲᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠡᠶ ᠣ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠪᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠬ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠪᠦᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn