Paper Information


Title ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ
Creator ᠲᠤᠷᠵᠢ
Keyword ᠴᠡᠭᠡ ; ᠲᠢᠳᠠᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠯᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ; ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠯᠡᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠲᠢᠳᠠᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠯᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠭᠦᠵᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn