Paper Information


Title ᠬᠠᠢ ᠶᠦᠨ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠬᠠᠢ ᠶᠦᠨ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ; ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ
Abstract ᠬᠠᠢ ᠶᠦᠨ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠡᠲᠦ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠩ᠋ᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠦ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ》ᠪᠠ 《ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ》ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn