Paper Information


Title 《ᠰᠸ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ-ᠹᠦ᠋ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠤᠷᠠᠨᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ
Keyword 《ᠰᠸ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》; ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠢ
Abstract ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ᠋ᠭ᠎ᠠ 《ᠰᠸ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》(ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ)᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ《ᠰᠸ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠢ᠋ᠠᠮᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠹᠦ᠋ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠰᠸ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠤᠭᠡᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠮᠡᠷᠳᠡᠠᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn