Paper Information


Title 《ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ》ᠬᠡᠭᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠥ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠰᠤᠨ᠋ᠦ᠌ᠯᠵᠡᠢ
Keyword 《ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ》ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ; ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ; ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract 《ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ》ᠬᠡᠭᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠠ ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠂ 《ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ 《ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ  ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢᠮ᠌ᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ 《ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡ  ᠳᠤᠨᠢ 《ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ》ᠬᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ《ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ》ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn