Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢᠩᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ; ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn