Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠋ ᠦ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ᠄ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠵᠢᠨ ᠡᠾᠸᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠰᠡᠳᠬᠡᠯ ᠵᠦᠢ; ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ; ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰᠴᠢᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠦ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠨᠷ  ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ; ᠦ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn