Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ; ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ; ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ; ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠬᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn