Paper Information


Title ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ》᠋ ᠤ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ
Creator ᠮᠢᠩ ᠵᠧ
Keyword ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ; ᠴᠠᠭᠠᠨ; ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ; ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠬᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠢᠭ ᠵᠤᠢ᠌ᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn