Paper Information


Title ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤ᠌ᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ—ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ
Creator ᠪᠤ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ
Keyword ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤ᠌ᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ;ᠦᠶ ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ; ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ
Abstract ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠤᠭ ᠱᠠᠭ ᠶᠢᠨᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠰ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢᠲᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn