Paper Information


Title ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠦᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ
Creator ᠭᠠᠯᠢᠩᠳᠠᠷ ᠠ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤ; ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠦᠷ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠯᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷ ᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn