Paper Information


Title ᠠᠷᠾᠢᠯᠤᠸᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ
Keyword ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ; ᠠᠷᠾᠢᠯᠤᠸᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠱᠠᠭ᠎ᠠ; ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠢᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠾᠢᠯᠤᠸᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ — ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦᠢ᠌ᠴᠡ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠡ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠾᠢᠯᠤᠸᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠨᠠᠷᠢᠰᠬᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn