Paper Information


Title ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠠᠷᠪᠢᠨ
Keyword ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ;ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠪᠦᠤᠷ ᠲᠦᠤᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠳᠠᠨᠡᠷ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠭᠠ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn