Paper Information


Title ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪ‍ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠦ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠢ ? ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ; ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1994年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn