Paper Information


Title ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠡ‍·ᠤᠷᠠᠨ
Keyword ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠠᠮᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn