Paper Information


Title ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ-ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ
Creator ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ
Keyword ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ;ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ; ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ
Abstract ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠡᠨᠳᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1987年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn