Paper Information


Title ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ 《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ
Creator ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ
Keyword ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ; 《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》; ᠯᠢᠨᠳᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠭᠡᠰᠡᠷ
Abstract 《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠪᠤᠯ ᠯᠢᠨᠳᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭ᠋ᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠳᠢᠰᠡᠳ᠋ᠤ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ᠂ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ》 ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠋ᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠬᠡᠯᠲᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn