Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ; ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠨᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ  ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠦᠯᠦᠪ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn