Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠲᠦᠪ  ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠷᠠᠬᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ; ᠬᠦᠦᠳᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ; ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ; ᠪᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠲᠤ ᠲᠤᠯᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ 《ᠲᠦᠪ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯ》ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2005年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn