Paper Information


Title ᠠ ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠠ ᠣᠳᠽᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ; ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠠ ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠠᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠣᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠣᠶᠣᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ 《ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ  ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn